เรียน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ทุกท่านทราบ

เรียน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ทุกท่านทราบ
ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.ลงเหลืออัตราร้อยละ 4 โดยให้สมาชิกที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.เข้ามาติดต่อขอรับแบบได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด หรือจะมาเขียนแบบที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด ก็ได้นั้น
สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ขอเรียนชี้แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีแบบหรือเอกสารใดๆ ตามที่สมาชิกได้โทรศัพท์มา สอบถามหรือที่กล่าวอ้างส่งต่อกันในไลน์(line) และยังไม่มีหนังสือแจ้งสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัด ถ้าหากมีหนังสือแจ้ง สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชรจะประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกโดยตรง รวมทั้งทาง Facebook และ Website ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอขอบพระคุณค่ะ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร