หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร(สำหรับผู้เกษียณอายุราชการปี2564)