ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑