ร่วมประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดประชุมผู้แทนสมาชิกโดยมี นางขวัญใจ พิรุณ  นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมตอบข้อชักถามงาน ช.พ.ค. ช.พ.ส. และเจ้าหน้ากรุงไทยให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ พร้อมเพย์ promptpay  ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร เมื่อ วันที่ 13 กรกฏาคม 2559

DSC_0004 DSC_0005 DSC_0011 DSC_0014