ร่วมงานพิธีเนื่องในวนคล้ายวันเด็จสวรรคตสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี