รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัด