พบผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร

นายมานพ  อ่วมสถิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร และนางขวัญใจ พิรุณ นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ  เข้าพบ นายสมพร เส็งพานิช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร  เพื่อปรึกษาหารือ กรณี การค้างชำระหนี้ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และหาแนวทางในการติดตามทวงถามและการฟ้องดำเนินคดีกับผู้ค้างชำระหนี้   ณ  สำนักงาน ธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

 

DSC_0009 DSC_0007