ประชุมสามัญประจำปี 2562 ชมรมข้าราชบำนาญอำเภอคลองขลุง