ประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563