ประกาศ หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยอกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการครูดีปูชนียบุคคล พ.ศ.2560

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=2047