ประกาศ การคัดเลือเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562