ประกาศราคากลางการรายงานขอซื้อจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร