การจัดกิจกรรมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การอบรมทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น)

กิจกรรมศูนย์ดูแลครู64